Artykuł sponsorowany

Kiedy możliwe jest otrzymanie odszkodowania za działkę?

Kiedy możliwe jest otrzymanie odszkodowania za działkę?

Otrzymanie odszkodowania za działkę może być konieczne w przypadku różnych sytuacji, takich jak wywłaszczenie, szkody spowodowane przez działania innych osób lub instytucji, czy też utrata wartości nieruchomości z powodu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W Polsce istnieje kilka przepisów prawnych regulujących kwestie odszkodowań za działki, a każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy. Warto zatem poznać podstawowe zasady dotyczące odszkodowań za działki oraz sytuacje, w których można ubiegać się o takie świadczenia.

Wywłaszczenie a odszkodowanie

Wywłaszczenie to proces przejęcia prywatnej nieruchomości przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego w celu realizacji inwestycji publicznych, takich jak budowa dróg, linii kolejowych czy infrastruktury technicznej. W przypadku wywłaszczenia właściciel działki ma prawo do otrzymania pełnego odszkodowania, które powinno pokryć wartość nieruchomości oraz ewentualne szkody majątkowe wynikające z utraty prawa własności. Odszkodowanie za działkę może być wypłacone w formie pieniężnej lub poprzez przyznanie innego gruntu o równoważnej wartości. Warto pamiętać, że wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie bieżącego rynku nieruchomości, a nie wartości zakupu działki.

Szkody spowodowane przez osoby trzecie

Właściciel działki może ubiegać się o odszkodowanie także w przypadku, gdy dojdzie do szkód spowodowanych przez działania osób trzecich, takie jak zanieczyszczenie gruntu, uszkodzenie infrastruktury czy wycinka drzew bez zgody właściciela. W takiej sytuacji należy zgłosić szkodę odpowiednim służbom (np. policji) oraz zgromadzić dowody potwierdzające winę sprawcy. Odszkodowanie może być wypłacone przez ubezpieczyciela sprawcy lub bezpośrednio przez niego, jeśli nie posiada on odpowiedniego ubezpieczenia.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Utrata wartości działki z powodu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego może być również podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Jeśli nowy plan uniemożliwia realizację wcześniej planowanych inwestycji na działce lub znacząco ogranicza jej wartość, właściciel może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do gminy, która jest odpowiedzialna za przygotowanie i zmianę planów zagospodarowania. W takim przypadku warto skonsultować się z prawnikiem lub rzeczoznawcą majątkowym, aby ocenić szanse na uzyskanie odszkodowania oraz przygotować odpowiednią dokumentację.