Artykuł sponsorowany

Do jakich dziedzin życia odnosi się prawo cywilne?

Do jakich dziedzin życia odnosi się prawo cywilne?

Prawo cywilne to gałąź prawa, która dotyczy wielu aspektów naszego życia. W niniejszym artykule przyjrzymy się, do jakich dziedzin życia odnosi się prawo cywilne, jak wpływa na naszą codzienność i dlaczego warto znać jego zasady.

W jakich sytuacjach stosowane jest prawo cywilne?

Prawo cywilne reguluje stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi, a więc dotyczy praktycznie każdej sfery naszego życia. Związane jest z takimi zagadnieniami, jak zawieranie umów, spadki, roszczenia odszkodowawcze czy prawo własności. Prawo cywilne w Legnicy, podobnie jak w innych miastach Polski, ma na celu uregulowanie tych kwestii w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym. Warto zaznaczyć, że prawo cywilne nie obejmuje spraw karnych ani administracyjnych, które są regulowane przez odrębne gałęzie prawa.

Wśród najważniejszych instytucji prawa cywilnego można wymienić m.in. osoby fizyczne i prawne, rzeczy oraz czynności prawne. Osoby fizyczne to wszyscy ludzie, natomiast osoby prawne to podmioty, które mają zdolność do posiadania praw i zaciągania zobowiązań, takie jak spółki czy stowarzyszenia. Rzeczy to przedmioty materialne, które mogą być przedmiotem prawa własności lub innych praw rzeczowych. Czynności prawne to działania, których celem jest wywołanie określonych skutków prawnych, np. zawarcie umowy czy spisanie testamentu.

Jakie są podstawowe zasady prawa cywilnego? 

Prawo cywilne opiera się na kilku podstawowych zasadach, które mają na celu zapewnienie sprawiedliwości i bezpieczeństwa prawnego. Przede wszystkim obowiązuje zasada swobody umów, która oznacza, że strony mogą swobodnie decydować o treści umowy oraz zawrzeć ją w dowolnej formie, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów. Kolejna zasada to ochrona słabszej strony, która ma na celu zapewnienie równowagi między stronami umowy oraz ochronę interesów osób znajdujących się w gorszej sytuacji ekonomicznej czy prawnej. Ważną zasadą jest również zasada domniemania dobrej wiary, która zakłada, że uczestnicy stosunków cywilnoprawnych działają w dobrej wierze i uczciwie.